ข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล
ชื่อในการเข้าระบบ  
รหัสผ่าน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

[ปิด]    
ง่าย สะดวก มั่นใจ มีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องใช้ระบบโอนเงิน..?
  
      ปัจจุบันมีพัฒนาการของสภาพสังคมและเศรษฐกิจประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินจากการทำคำสั่งโอนเงินในรูปของกระดาษ มาเป็นการทำคำสั่งการโอนเงินให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ "Electronic Funds Transfers"

วัตถุประสงค์
        - เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการคลัง
        - เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ี
        - เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน
        - เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับการแข่งขัน ในปัจจุบัน
        - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       จะทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินใหม่ จากเดิมจะอยู่ในรูปของกระดาษ "เช็ค" เป็นการให้บริการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ "โอน" "Electronic Funds Transfers" เพื่อความง่าย สะดวก และรวดเร็วในการให้บริการ จึงใคร่ขอความร่วมมือไปยังคณะ/หย่วยงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทำการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ด้วย...